Psykologer hit, psykologer dit
Publicerat den

Jag tycker att det är väldigt spännande att få läsa om sig själv ur en annan persons synvinkel och hittade precis mitt psykologutlåtande från en miniutredning jag genomgick på behandlingshemmet för 1½ år sedan. Det är ganska tråkig läsning för andra men för mig känns det väldigt relevant och det känns skönt att min psykolog faktiskt har en uppfattning om mig som stämmer väl med min egen. Det är viktigt tror jag! Jag tänkte dela med mig av några citat ur utlåtandet som jag tycker är extra intressanta. Utlåtandet är flera sidor långt och därför hoppar jag över massor!
 
"Jennifers resultat visar höga värden på alla faktorerna i SCL-90, självskattningsformulär. Några faktorer utmärker sig dock genom extra höga resultat, speciellt symtom relaterade till kroppen, inåtvänd aggressivitet, fobisk rädsla, misstänksamhet samt psykotism.
....
Den sammanlagda bilden är att Jennifers personlighet domineras av stressupplevelser såväl i relation till hennes inre värld som relationen till omvärlden. Troligtvis kommer såväl Jennifers kognitiva funktioner som hennes relationella förmåga att påverkas negativt av denna stress."

SCL-90 tycker jag är ett av dom bättre självskattningsformulären då jag har gjort den flera gånger för att sedan få se diagramstaplar och jämföra med tidigare test. På det sättet har jag verkligen fått se hur jag har utvecklats och det har oftast stämt med min verklighetsuppfattning!
 
"Resultatet beträffande Browns ADD-formulär visar att stor risk för ADHD föreligger. Profilen visar att Jennifer verkar ha vissa svårigheter med exekutiva funktioner avseende "aktivering" samt "uppmärksamhet". Svårigheterna är mer markerade beträffande skalorna "känsla" samt "minne".
...
Vidare framkommer att Jennifer har problem med att fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet. Svårigheterna verkar handla om att Jennifer är lättstörd, vilket gör att hon inte kan upprätthålla koncentrationen i tillräcklig grad för att kunna utföra uppgifter hon håller på med.
...
Resultatet på skalan "energi" visar att Jennifer inte kan upprätthålla tillräcklig energi för att utföra uppgifter. Hon kan snabbt "tröttna ur". Brist på energi kan vara ett tecken på hög ångestnivå. Symtom som hör ihop med energibrist eller energiförlust är ofta kopplade till tillstånd som egentlig depression eller dystymi.
...
Jennifer har svårigheter att reglera sina känslor när hon väl låter känslorna ta sig igenom hennes fasad. Känslor av frustration och irritation kan spegla en underström av hjälplöshet i relation till ständiga besvikelser och misslyckanden. Detta behöver inte betyda att Jennifers aggressivitet är framträdande. Orsaken är snarare en upplevelse av hjälplöshet uttryckt i en inre frustration, som hon inte visar.
...
Jennifer har höga värden även på den sista faktorn arbetsminne. Det verkar som att hon är glömsk och att det kan handla om inkodningsproblem. Inkodningsproblem skapar vidare svårigheter att återkalla inlärd kunskap. En vanlig orsak till att brister i arbetsminnet uppstår är att höga halter av stresshormonet cortisol blockerar minnesfunktioner."
 
Något med denna text jag tycker är intressant är att det för första gången uppmärksammades att jag har en ADHD-problematik. En diagnos jag aldrig hade haft i tanken men som helt plötsligt kändes ganska passande. Jag tycker också om att min psykolog nämner cortisolnivåer som en anledning till att jag har dåligt minne. Jag har hela tiden tjatat inför honom att jag är galen, sinnessjuk, störd och ett riktigt psykfall. Han har verkligen försökt få mig att släppa dessa föreställningar vilket jag är väldigt tacksam över och detta nämner han även i psykologutlåtandet som ett problem jag har. Det tröstar mig därför att han skriver in fysiska åkommor som en möjlig anledning till vissa problem.
 
"Jennifers profil visar på en ambivalent anknytningsstil. Hon har höga poäng i delskalor som kan te sig ömsesidigt uteslutande. Jennifer har instämt ganska mycket i påståenden beträffande Distansskalan och skalan för Bifallsbehov. Svarsstilen pekar på svårigheter hos Jennifer att känslomässigt förhålla sig till nära relationer. Jennifer verkar uppleva svårigheter att känna tillit och beroende, men å andra sidan upplever hon nära relationer som viktiga för att få acceptans och stöd. Det är sannolikt så att Jennifer pendlar mellan olika upplevelser av nära relationer. Det låga värdet på Tillitsskalan kan inte mildra dessa pendlingar och Jennifer är sannolikt utelämnad till pendlingen av upplevelserna. Man kan säga att Jennifer är otryggt anknuten."

Av någon anledning så gör orden "otryggt anknuten" ont i hjärtat men samtidigt så är det så himla sant. Kanske därför det gör så ont? Jag upplever verkligen en ambivalens kopplat till relationer. Jag vill lita på människor och jag ibland lyckas jag göra det men jag går ständigt runt med en rädsla för att denna person ska försvinna ur mitt liv. Inte speciellt tryggt, även fast jag så gärna vill lita på människor! Jag känner mig så hemsk som tvivlar på människor!
 
"Personlighetsmässigt skulle man kunna karakterisera Jennifers problem som svårigheter att släppa kontrollen. Behovet av kontroll uppstår ofta i sammanhang där omgivningen antingen upplevs rörig eller där frustration och besvikelser varit en del av vardagen. Ett problem, som kan finnas i detta sammanhang, kan vara att viktiga personer inte lyssnar eller accepterar om och när Jennifer försöker sätta adekvata gränser för sin egen person. Ett övermått av frustration och irritation skapar ofta misstro mot andra och tendenser att dra sig undan från sociala förpliktelser och krav.
...
Jennifer upplever sig kanske å ena sidan som något för självuppoffrande, det vill säga att hon är alltför generös och villig att hjälpa andra människor. Dessa önskvärda drag kan ha blivit problematiska för henne. Svårigheten att sätta lämpliga gränser för sin involvering kan lätt uppstå. Förutom upplevelsen av att vara något självuppoffrande framkommer svårigheter att uttrycka sin egna behov. Denna svårighet tenderar ofta att skapa en vänlig dominans, det vill säga att engagera sig i andra därigenom påtvinga andra sin närvaro. Det som är centralt i ett sådant förhållningssätt är att man sätter upp egna villkor för kontakten med andra människor."

Dom sista två meningarna i detta citat har jag haft väldigt svårt att acceptera men har saktat börjat förstå vad det innebär med hjälp av min psykolog. "Vänlig dominans" känns så hemskt på något sätt men jag har förstått att det är ett verktyg jag använder för att orka. Jag har som sagt otroligt svårt för att uttrycka mina behov och därför "hjälper" och "engagerar" jag mig gärna i andra för att på så sätt skapa en relation. Jag har haft väldigt svårt att se att någon skulle vilja umgås med mig om jag inte hjälper till med saker och problem och det innebär alltså att jag påtvingar min närvaro, genom att hjälpa. På det sättet har kontakten blivit på mina villkor eftersom att jag är den som har "övertaget" i och med att jag hjälper. Jag tycker inte om att vara i en situation där jag känner mig svag, mindre som människa och den som är i behov av hjälp. Jag jobbar verkligen stenhårt med den biten för att hitta balans.


NAMN
 

MAIL


URL

Spara?

Ladda ner en egen design gratis | Bonusar inom casino, poker och bingo